انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر دانشگاه ارومیه

نام:
نام خانوادگی :
شماره تماس :
* پست الکترونیک :
* متن پیام :
تصویر امنیتی :
دبیر شاخه دانشجویی IEEE :
محمد نصیری
دبیر انجمن علمی برق :
مرتضی امین صالحی
دبیر انجمن علمی کامپیوتر :
مهدی سلیمان نژاد
* نام:
* نام خانوادگی :
* شماره دانشجویی :
* شماره تماس :
* پست الکترونیک :
تصویر امنیتی :
زمینه همکاری :
کارگروه اجرایی:
کارگروه آموزشی :
کارگروه نشریات :
کارگروه وب سایت :
کارگروه علمی و پژوهشی :
کارگروه برنامه نویسی :
فعالیت های پیشین :