کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
مراسم معارفه ورودی های 94 و تقدیر از دانشجویان ممتاز ترم های پیش
مراسم معارفه ورودی های 94 و تقدیر از دانشجویان ممتاز ترم های پیش
کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
جشن فارغ التحصیلی ورودی های 90 کامپیوتر
جشن فارغ التحصیلی ورودی های 90 کامپیوتر
جشن فارغ التحصیلی ورودی های 90 کامپیوتر
جشن فارغ التحصیلی ورودی های 90 کامپیوتر
جشن فارغ التحصیلی ورودی های 90 کامپیوتر
جشن فارغ التحصیلی ورودی های 90 کامپیوتر
جشن فارغ التحصیلی ورودی های 90 کامپیوتر
جشن فارغ التحصیلی ورودی های 90 کامپیوتر
جشن فارغ التحصیلی ورودی های 90 کامپیوتر
جشن فارغ التحصیلی ورودی های 90 کامپیوتر
جشن فارغ التحصیلی ورودی های 90 کامپیوتر
جشن فارغ التحصیلی ورودی های 90 کامپیوتر
جشن فارغ التحصیلی ورودی های 90 کامپیوتر
جشن فارغ التحصیلی ورودی های 90 کامپیوتر
جشن فارغ التحصیلی ورودی های 90 کامپیوتر
جشن فارغ التحصیلی ورودی های 90 کامپیوتر
کارگاه اسمبل کامپیوتر و تجهیزات شبکه
کارگاه اسمبل کامپیوتر و تجهیزات شبکه
کارگاه اسمبل کامپیوتر و تجهیزات شبکه
کارگاه اسمبل کامپیوتر و تجهیزات شبکه
کارگاه اسمبل کامپیوتر و تجهیزات شبکه
مسابقه کدفورسس - ساختمان داده
مسابقه کدفورسس - ساختمان داده
مسابقه کدفورسس - ساختمان داده
مسابقه کدفورسس - ساختمان داده
مسابقه کدفورسس - ساختمان داده
مسابقه کدفورسس - ساختمان داده
مراسم معارفه ورودی های 93
مراسم معارفه ورودی های 93
مراسم معارفه ورودی های 93
مراسم معارفه ورودی های 93
مراسم معارفه ورودی های 93
مراسم معارفه ورودی های 93
دوره سی شارپ ترم 931
دوره سی پلاس پلاس ترم 931
دوره سی پلاس پلاس ترم 931
دوره ای ای پی ترم 931
سمینار آنچه یک مهندس موفق باید بداند!
سمینار آنچه یک مهندس موفق باید بداند!
سمینار آنچه یک مهندس موفق باید بداند!
کارگاه مدیریت وب سایت
مسابقه هنر حل مسئله
مسابقه هنر حل مسئله
مسابقه هنر حل مسئله
مسابقه هنر حل مسئله
مسابقه هنر حل مسئله
مسابقه هنر حل مسئله
مسابقه هنر حل مسئله
مسابقه هنر حل مسئله
مسابقه هنر حل مسئله
مسابقه هنر حل مسئله