مباحث گفته شده درس معماری کامپیوتر
شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵
0 نظر
اخبار گروه

Patterson & Hennesy,"Computer Organization and Design: The Hardware/Software Approach"
5th edition

Chapter 1:
----------
1.6, 1.10, 1.11

Chapter 2:
----------
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.20


Chapter 3:
----------
3.2, 3.3, 3.4, 3.5

Chapter 4:
----------
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 

Chapter 5:
----------
5.1, 5.2, 5.3, 5.4

کتاب معماری موریس مانو
-------------
4.3 (انتقال های گذرگاهی و حافظه ای)
8.3 (سازمان پشته)