لوگوهای ارسال شده برای مسابقه طراحی لوگو
دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
6 نظر
اطلاعیه

لوگوها و نام طراح هر کدام که برای مسابقه طراحی لوگو دانشکده برق و کامپیوتر ارسال شده اند:

از تمامی این عزیزان کمال تشکر را داریم.

علی نجفی:

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

علیرضا جونبخش:

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

آرمین دادرس:

مسابقه لوگو

بهنام محمدکریمی:

مسابقه لوگو

بدون نام (ورودی 93):

مسابقه لوگو

جبرائیل دونوقزلباش:

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مهدی افتخاری:

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

محمد نصیری:

مسابقه لوگو

پویان تبریزی:

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

فراز آزادی:

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

رحمت جعفری:

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

مسابقه لوگو

رضا کریمی:

مسابقه لوگو

سید کامل حسینی:

مسابقه لوگو

وحید هاشمی

مسابقه لوگو