شماره تمرین های گسسته فصل 4
یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
0 نظر
متفرقه

4-1

1,2,3,4,8,10,14,18,20,22,25,30

4-2

1,2,4,6,10,12,15,16,21,23,26

4-3

1,2,3,5,6,7,10,15,18,24,26,28,30,33,34

4-4

1,2,3,5,10,12,13,16,18,20,25,26,28,32,44

4-5

1,2,3,5,7