ترجمه کتاب ریاضیات گسسته و کاربردهای آن

کتاب ریاضیات گسسته و کاربردهای آن (Discrete Mathematics and Its Applications) توسط دو عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه ارومیه ، مهندس نینا قنبری و مهندس مجید نمازی ترجمه و منتشر گردید.