صفحه ‌لمسی‌ای که شما را می‌شناسد

 بسامدی از جریان‌های بی‌خطر کوچک را از بدن کاربران عبور می‌دهد. تفاوت‌های فیزیولوژیک هر شخص باعث تفاوت در مقاومت بدنش در برابر آن جریان‌ها می‌شود. تشه همین امضاهای کوچک مقاومتی را شناسایی می‌کند و از آنها برای شناسایی کاربر استفاده می‌کند. دانشمندان می‌توانند این اثر انگشت مقاومتی را روی هر صفحه لمسی‌ اضافه کنند، یا حتی از آن در دیگر ابزارهای امنیتی و نظارتی استفاده کنند، مثل دستگیره درها یا حتی مبلمان. به این ترتیب می‌توان همه دنیا را به وسیله‌ای تعاملی و البته نظارتی تبدیل کرد. تشه هنوز در حال توسعه است و طرح‌های تجاری‌سازی آن، متأسفانه، بسیار محرمانه هستند.