آموزشی که در نشریه وعده داده شده است، در حال آماده سازی بوده و حداکثر تا چند روز آینده روی وب ساین قرار خواهد گرفت.